image
พุธ 1 ธันวาคม 2564

เชิญร่วมบุญสร้างกุฏิสงฆ์ถวายเป็นวิหารทาน

#ขอเชิญร่วมบุญสร้างกุฏิสงฆ์ถวายเป็นวิหารทาน กุฎิหลังที่ 1  

#วัดอินทาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

 ขอเชิญร่วมบุญ #ที่ได้ชื่อว่ายอดแห่งทาน  โดยร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฎิสงฆ์ให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้อยู่จำพรรษาและปฏิบัติศาสนกิจ

กองบุญละ 299 ฿  หรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา 

ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์   

เลขที่บัญชี : 575-432151-2    

บัญชี : วัดอินทาราม   

ทุกกองบุญ รับพระผงหลวงพ่อพุทธนิมิตร  ปี 2539 1 องค์

ท่านใดต้องการอนุโมทนาบัตร เพื่อนำไปใช้

#ลดหย่อนภาษี แจ้งได้ทาง Inbox หรือตามช่องทางที่ระบุไว้

***วัดของเราเป็นวัดที่ได้ขึ้นระบบทะเบียน E-donation ของกรมสรรพากร เรียบร้อย แล้ว

    โดยกุฎิสงฆ์ของวัดอินทารามในปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าพื้นที่วัดทั้งหมดจึงทำให้น้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานในช่วงหน้าฝน จึงทำให้รากฐานกุฎิที่สร้างมา กว่า 40 ปี เริ่มที่จะพุพังและไม่คงสถาพดังเดิม ยากต่อการซ่อมแซมให้คงเดิมไว้ได้เพราะรากฐานกุฎินั้นเริ่มชำรุดทรดโทรมโดยลำดับ  ดังนั้นทางวัดอินทารามจึงได้ดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณกุฎิสงฆ์ใหม่ให้สูงขึ้น เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และสร้างกุฏิสงฆ์ใหม่เพิ่อทดแทนหลังที่ชำรุดทรุดโทรม โดยจะสร้างใหม่ทั้งหมดจำนวน 9 หลัง #โดยในตอนนี้กำลังดำเนินการสร้างกุฎิหลังที่ 1 

   อานิสงส์ของการสร้างกุฎิ

การสร้างกุฎิ เป็นส่วนประกอบของวัด เพื่อถวายพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาหรือมาจากถิ่นฐานต่างๆ ให้เป็นที่พำนักอาศัยที่ปฎิบัติธรรมที่ประกอบกุศลกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีล อานิสงส์ของการสร้างถวายนั้น คือ ผลดีตอบต่อผู้ถวายอย่างยิ่งใหญ่ไพบูลย์  พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้

   ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแกภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด โดยตรัสไว้ว่า‍ =>>“เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้” การถวายกุฎีวิหารที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์เพื่อเร้นอยู่ ของผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทาน อันเลิศ เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างกุฎวิหาร ที่อยู่อาศัยอันรื่นรมย์ ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้เป็นพหูสูตเถิด อนึ่งถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ แก่พระสงฆ์ ทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยน้ำใจอันเลื่อมใส ในท่านผู้ปฏิบัติตรง ทั้งทางกาย และ ทางใจ ท่านย่อมแสดงธรรม อันเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ทั้งมวล แก่บุคคลผู้เมื่อรู้ธรรมแล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลส ปรินิพพานในโลกนี้(เสนาสนขันธกะ พระวินัยปิฎก)


แสดงความคิดเห็น

hidden