image
อาทิตย์ 25 กรกฎาคม 2564

เชิญร่วมทำบุญสร้างกุฏิพระ

เชิญร่วมทำบุญ #สร้างกุฏิพระให้มีที่พักมันคงผู้สร้างย่อมมีความมั่นคงในบ้านพ้นภยันตรายไม่ต้องพบเจอ

เนื่องด้วยกุฎิสงฆ์วัดอินทารามชำรุดทรุดโทรมจนไม่สามารถใช้งานได้ ประกอบกับในหน้าฝนน้ำจะเกิดน้ำท่วมขังทำให้เกิดความลำบากในการปฏิบัติศาสนกิจ เพราะพื้นที่กุฎิสงฆ์ในปัจจุบันเป็นที่ลุ่มต่ำกว่าพื้นปกติ จึงขอเชิญท่านธนบดี ผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างกุฎิสงฆ์ถวายแก่พระภิกษุสามเณรต่อไป 

  • ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย
  • บัญชี : วัดอินทาราม
  • เลขที่บัญชี : 077-8-12410-6 

ท่านใดต้องการอนุโมทนาบัตร เพื่อนำไปใช้ #ลดหย่อนภาษี แจ้งได้ทาง Inbox โดยผ่านระบบทะเบียน E-donation ของกรมสรรพากร

ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน โทร. 098-740-3689

#อานิสงส์ในการทำบุญสร้างกุฏิสงฆ์ 

ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ย่อมหมายถึงผู้นั้นให้สิ่งทั้งปวง (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค) เพราะว่าการให้ที่พักพิง เป็นเหมือนการให้ร่างกายได้หลบแดดหลบฝนและความหนาว ทำให้มีสติ สามารถเจริญสมาธิภาวนาได้ จึงถือว่า เป็นผู้ทำนุบำรุงศาสนาและจรรโลงศาสนาให้คงอยู่ได้ต่อไป

ผู้ที่ให้ที่พักอาศัย ย่อมมีบุญเจริญในทุกกาลทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า ตอนกลางวัน เขาจะตั้งอยู่ในธรรม มีความสมบูรณ์ในศีลและได้ขึ้นสวรรค์ (วนโรปสูตร)

ในวิหารทานกถา (การถวายวิหารหรือที่อยู่พระสงฆ์เพื่อเป็นทาน) ผู้ที่ถวายจะเกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ถือว่าเป็นยอดของการให้สังฆทานจะส่งผลให้บรรลุถึงนิพพาน

ส่งผลให้มีบ้านเรือนเป็นของตนเอง มีความร่มเย็นเป็นสุขใจ มีความมั่นคงในชีวิต ช่วยแก้กรรมเรื่องของการไม่มีที่ทำกิน ถูกไล่ที่ ชีวิตไม่มีความมั่นคง ต้องเปลี่ยนย้ายที่อยู่ตลอดเวลา ทั้งหมดนี้คืออานิสงส์ที่คุณจะได้จากการสร้างกุฏิพระ ซึ่งเป็นการสร้างทานที่ยิ่งใหญ่ เพราะถือว่าเป็นปัจจัยหลักของทั้งปุถุชนและพระสงฆ์ที่ช่วยอำนวยกิจของตนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทางโลกและทางธรรมมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก เราทุกคนจึงควรรักษาศีล 5 มีสติตั้งอยู่บนความไม่ประมาท


แสดงความคิดเห็น

hidden