image
ศุกร์ 22 ตุลาคม 2564

โครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ ณ วัดอินทาราม

          โครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ ณ วัดอินทาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

         เนื่องในเดือนมิถุนายน อุบาสิกาท่านหนึ่ง ได้ปรารภอยากสร้างกุศลอุทิศส่วนบุญให้กับบิดาโดยการไถ่ชีวิตโค-กระบือ โดยนำเรื่องมาปรึกษากับท่านเจ้าอาวาสวัดอินทารามพร้อมกับได้นำปัจจัยส่วนหนึ่งเพื่อนำมาถ่ายชีวิตโคกระบือขึ้นในเดือนนั้น และในครั้งนี้เมื่อดำเนินการถ่ายชีวิตโคกระบือเสร็จได้มอบโคกระบือเพื่อมอบให้กับ "ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ธคก.)" ในการนี้ทางผู้รับผิดชอบโครงการคือกรมกรมปศุสัตว์ จะได้นำโคกระบือนี้ไปมอบให้ชาวนาที่ยากจนได้ยืมไปใช้งาน ซึ่งโค-กระบือ ที่บริจาคเหล่านี้ จะอยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์อำเภอตลอดชีวิต โดยจะไม่หวนกลับคืนมายังโรงฆ่าสัตว์อีก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ถ่ายคือหลุดพ้นจากวงจรที่จะเวียนคืนมายังโรงฆ่าสัตว์ ในการนี้ทางวัดอินทารามเห็นประโยชน์จากการถ่ายชีวิตโคกระบือในครั้งนี้จึงได้จัดทำเป็นโครงการถ่ายชีวิตโคกระบือ เดือนละ 1 ครั้งในทุกวันพระสิ้นเดือน หรือ วันสำคัญต่างๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 


โดย ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคารไทยภานิชย์

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 575-466775-6

ชื่อบัญชี "วัดอินทาราม"

 

วัดอินทาราม ที่อยู่: เลขที่ 36 หมู่ 6 ตำบล หัวรอ

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนคีรศรีอยุธยา

โทรศัพท์: 063-669-5851

 

 


แสดงความคิดเห็น

hidden